Ο Ρεαλιστής

Ο απαισιόδοξος παραπονιέται για τον άνεμο. Ο αισιόδοξος περιμένει τον άνεμο να αλλάξει. Ο ρεαλιστής ρυθμίζει τα πανιά

The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails

William Arthur Ward

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *