Ρητά από το βιβλίο “The Way of The Superior Man”

The Masculine means what it says. A man’s word is his honor. The feminine says what it feels. A woman’s word is her true expression in the moment.

Το αρσενικό εννοεί αυτό που λέει. Ο λόγος του άνδρα είναι η τιμή του. Το θηλυκό λέει αυτό που αισθάνεται. Ο λόγος της γυναίκας είναι η αληθινή έκφραση της στη στιγμή.

 

The masculine grows by challenge, but the feminine grows by praise!

Το αρσενικό εξελίσσεται με προκλήσεις. Το θηλυκό εξελίσσεται με επαίνους.


90% of a woman’s emotional problems stem from feeling unloved. So don’t stand back and analyze her. Give her your love!

Το 90% των συναισθηματικών προβλημάτων μιας γυναίκας προέρχονται από το ότι νοιώθει ότι δεν την αγαπάνε. Γι’ αυτό λοιπόν μην κάθεσαι να την αναλύεις. Δώσε της την αγάπη σου.

 

The feminine’s priority is the flow of love in a relationship. The masculine priority is purpose and direction!

Η προτεραιότητα του θηλυκού είναι η ροή της αγάπης σε μια σχέση. Η προτεραιότητα του αρσενικού είναι ο σκοπός και η κατεύθυνση.

 

Women do not become free by analyzing themselves. They become free by surrendering into love. Not your love. Their love.

Οι γυναίκες δεν απελευθερώνονται αναλύοντας τους εαυτούς τους. Απελευθερώνονται όταν παραδίδονται στην αγάπη. Όχι την δική σου αγάπη. Την δική τους.


The best way to serve your woman is by helping her to surrender, to trust the force of love, so that she can open her heart, be the love that she is, and give this love which naturally overflows from her happiness.

Ο καλύτερος τρόπος να υπηρετήσεις την γυναίκα σου είναι να την βοηθήσεις να παραδοθεί, να νοιώσει εμπιστοσύνη στην δύναμη της αγάπης, έτσι ώστε να μπορέσει να ανοίξει την καρδιά της, να γίνει η αγάπη που είναι και να προσφέρει την αγάπη αυτή η οποία ρέει φυσικά μέσα από την ευτυχία της.

 

One of the deepest feminine pleasures is when a man stands full, present and unreactive in the midst of his woman’s emotional storms!

Μια από τις βαθύτερες θηλυκές απολαύσεις βιώνει η γυναίκα όταν ο άνδρας της στέκεται πλήρης, παρόν και μη αντιδραστικός στις συναισθηματικές καταιγίδες της γυναίκας του.


Although your woman seems to want to be the most important thing in your life, she actually can trust and love you more if she is not. A man’s highest purpose is his priority, not his intimacy.

Παρόλο που η γυναίκα σου φαίνεται να θέλει να είναι αυτή το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή σου, στην πραγματικότητα θα σε εμπιστεύεται και θα σε αγαπά περισσότερο αν δεν είναι. Η προτεραιότητα του άνδρα δεν είναι η οικειότητα στην συντροφική του σχέση, αλλά η αποστολή ζωής του.


Your mission is your priority. Unless you know your mission and have aligned your life to it, your core will feel empty.

Η αποστολή σου είναι η προτεραιότητα σου. Εκτός κι αν γνωρίζεις την αποστολή ζωής σου και έχεις ευθυγραμμίσει τη ζωή σου με αυτή, στο βαθύτερο είναι σου θα νοιώθεις κενός.

 

If women feel the flow of love in their relationship they have the power to do everything. Men are not the same. Men gain their power by constantly living on their edge trying to fulfill their life purpose. Then and only then can they enjoy an intimate relationship.

Αν οι γυναίκες νοιώθουν την ροή της αγάπης στην σχέση τους μπορούν να κάνουν τα πάντα. Οι άνδρες δεν είναι έτσι. Οι άνδρες παίρνουν δύναμη όταν ζουν μονίμως στα όρια τους προσπαθώντας να εκπληρώσουν την αποστολή ζωής τους. Τότε και μόνον τότε μπορούν να απολαύσουν την συντροφική οικειότητα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *